Φορολογικο ΗΜερολογιο 2014

Καταχωρήθηκε στις Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Φορολογικό Ημερολόγιο 2014

Τέλος κάθε μήνα

– Πληρωμή φόρου που αποκόπτεται από μισθούς υπαλλήλων (PAYE) του
προηγούμενου μήνα.
– Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς που παρακρατήθηκε πάνω σε πληρωμές
μερισμάτων, τόκων και ενοικίων (εκεί όπου ο ενοικιαστής είναι εταιρεία,
συνεταιρισμός, το κράτος ή αρχή τοπικής διοίκησης) προς φορολογικούς κατοίκους
Κύπρου που έγιναν τον προηγούμενο μήνα.
– Πληρωμή φόρου που παρακρατήθηκε από πληρωμές σε μη φορολογικούς
κάτοικους Κύπρου του προηγούμενου μήνα.

31 Ιανουαρίου
– Υποβολή δήλωσης λογιζόμενης διανομής μερίσματος (Ε.Πρ.623) για το έτος που
έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011.

31 Μαρτίου
– Ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης εταιρείας για το οικονομικό έτος
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 (Ε.Πρ.4).
– Yποβολή δήλωσης εισοδήματος 2012 για φυσικά πρόσωπα τα οποία ετοιμάζουν
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (2).

30 Απριλίου
– Πληρωμή πρώτης δόσης φόρoυ ασφαλίστρωv ασφαλιστικώv εταιρειώv Kλάδoυ
ζωής για το 2014.

30 Ιουνίου
– Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς για το πρώτο εξάμηvo του 2014 επί
ενοικίων, μερισμάτων και τόκων εξωτερικού.

31 Ιουλίου
– Ηλεκτρονική υποβολή από εργοδότες του συνολικού μισθολογίου 2013 (Ε.Πρ.7).
– Υποβολή δήλωσης και πληρωμή πρώτης δόσης προσωρινού φόρου εισοδήματος
του 2014.
– Yπoβoλή προσωπικής φορολογικής δήλωσης 2013 φυσικού προσώπου όπου το
μεικτό εισόδημα δεν περιλαμβάνει εισοδήματα από επιχείρηση, ενοίκια, μερίσματα,
τόκους, δικαιώματα εκμετάλλευσης ή αντιπαροχή για πώληση εμπορικής
εύνοιας.

1 Αυγούστου
– Πληρωμή τελικού εταιρικού φόρου για το 2013 με τη μέθoδo της αυτoφoρoλoγίας.
– Πληρωμή φόρου εισοδήματος για το 2013 με την μέθοδο της αυτοφορολογίας για
άτομα που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (2).

31 Αυγούστου
– Πληρωμή δεύτερης δόσης φόρoυ ασφαλίστρωv ασφαλιστικώv εταιρειώv Kλάδoυ
ζωής για το 2014.

30 Σεπτεμβρίου
– Yπoβoλή προσωπικής φορολογικής δήλωσης 2013 φυσικού προσώπου όπου δεν
ετοιμάζονται ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις τα εισοδήματα των οποίων
περιλαμβάνουν εισοδήματα από επιχείρηση, ενοίκια, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα
εκμετάλλευσης ή αντιπαροχή για πώληση εμπορικής εύνοιας (1)(2), καθώς και
πληρωμή του φόρου με τη μέθοδο της αυτοφορολογίας.
– Πληρωμή Φόρoυ Aκίvητης Iδιoκτησίας για το 2014.

31 Δεκεμβρίου
– Πληρωμή δεύτερης και τελευταίας δόσης πρoσωριvoύ φόρoυ εισoδήματoς τoυ
2014.
– Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς για το δεύτερο εξάμηνο του 2014 επί
ενοικίων, μερισμάτων και τόκων εξωτερικού.
– Πληρωμή τρίτης και τελευταίας δόσης φόρου ασφαλίστρων ασφαλιστικών εταιριών
κλάδου ζωής για το 2014.

Τόκοι και Επιβαρύνσεις
Το επίσημο επιτόκιο όπως καθορίστηκε από τον Υπουργό Οικονομικών είναι 4,75%
ετησίως για όλα τα οφειλόμενα ποσά μετά την 1 Ιανουαρίου 2013 (5% για τα έτη
2011 και 2012, 5,35% για το έτος 2010, 8% για τα έτη 2007-2009 και 9% μέχρι την
31 Δεκεμβρίου 2006). Επιπρόσθετα από τον τόκο, επιβάλλονται και πρόστιμα
ανάλογα με τις περιστάσεις.