Φορολογικο ηΜερολογιο 2015

Καταχωρήθηκε στις Δευτέρα, 11 Μαίου 2015

Τέλος κάθε μήνα

– Πληρωμή φόρου που αποκόπτεται από μισθούς υπαλλήλων (PAYE) του προηγούμενου μήνα.

– Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς που παρακρατήθηκε πάνω σε πληρωμές μερισμάτων, τόκων και ενοικίων (εκεί όπου ο ενοικιαστής είναι εταιρεία, συνεταιρισμός, το κράτος ή αρχή τοπικής διοίκησης)  προς φορολογικούς κατοίκους Κύπρου που έγιναν τον προηγούμενο μήνα.

– Πληρωμή φόρου που παρακρατήθηκε από πληρωμές σε μη φορολογικούς κάτοικους Κύπρου του προηγούμενου μήνα.

31 Ιανουαρίου

– Υποβολή δήλωσης λογιζόμενης διανομής μερίσματος (Ε.Πρ.623) για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012.

31 Μαρτίου

– Ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης 2013 εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 (Ε.Πρ.4).

– Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος 2013 για φυσικά πρόσωπα τα οποία ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (2).

30 Απριλίου

– Πληρωμή πρώτης δόσης φόρoυ ασφαλίστρωv ασφαλιστικώv εταιρειώv Kλάδoυ ζωής για το 2015.

30 Ιουνίου

– Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς για το πρώτο εξάμηvo του 2014 επί ενοικίων εάν αυτά δεν έχουν παρακρατηθεί στην πηγή από τον ένοικο, μερισμάτων και τόκων εξωτερικού.

– Πληρωμές του 2014 φόρου με αυτόφορολογία από φυσικά πρόσωπα που δεν ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.

31 Ιουλίου

– Ηλεκτρονική υποβολή από εργοδότες του συνολικού μισθολογίου 2014 (Ε.Πρ.7).

– Υποβολή δήλωσης και πληρωμή πρώτης δόσης προσωρινού φόρου εισοδήματος του 2015.

– Ηλεκτρονική υπoβoλή προσωπικής φορολογικής δήλωσης 2014 φυσικού προσώπου όπου το μεικτό εισόδημα δεν περιλαμβάνει εισοδήματα από επιχείρηση, ενοίκια, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα εκμετάλλευσης ή αντιπαροχή για πώληση εμπορικής

εύνοιας.

1 Αυγούστου

– Πληρωμή τελικού εταιρικού φόρου για το 2014 με τη μέθoδo της αυτoφoρoλoγίας.

– Πληρωμή φόρου εισοδήματος για το 2014 με την μέθοδο της αυτοφορολογίας για φυσικά πρόσωπα που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (2).

31 Αυγούστου

– Πληρωμή δεύτερης δόσης φόρoυ ασφαλίστρωv ασφαλιστικώv εταιρειώv Kλάδoυ ζωής για το 2015.

– Πληρωμή φόρου ακίνητης περιουσίας για το 2015 με έκπτωση 10% του φόρου που οφείλεται

30 Σεπτεμβρίου

– Ηλεκτρονική υπoβoλή προσωπικής φορολογικής δήλωσης 2014 φυσικού προσώπου όπου δεν ετοιμάζονται ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις τα εισοδήματα των οποίων περιλαμβάνουν εισοδήματα από επιχείρηση, ενοίκια, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα εκμετάλλευσης ή αντιπαροχή για πώληση εμπορικής  εύνοιας (1)(2).

– Πληρωμή Φόρoυ Aκίvητης Iδιoκτησίας για το 2015 χωρίς έκπτωση 10% του πληρωτέου φόρου.

31 Δεκεμβρίου

– Πληρωμή δεύτερης και τελευταίας δόσης πρoσωριvoύ φόρoυ εισoδήματoς τoυ 2015.

– Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 επί ενοικίων, εάν ο φόρος δεν παρακρατείται στη πηγή από τον ένοικο, μερισμάτων και τόκων εξωτερικού.

– Πληρωμή τρίτης και τελευταίας δόσης φόρου ασφαλίστρων ασφαλιστικών εταιριών κλάδου ζωής για το 2015.

 

Τόκος και Επιβαρύνσεις

Το επίσημο επιτόκιο όπως καθορίστηκε από τον Υπουργό Οικονομικών είναι 4,0% ετησίως για όλα τα οφειλόμενα ποσά μετά την 1 Ιανουαρίου 2015 (5% για τα έτη 2011 και 2012, 5,35% για  το έτος 2010, 8% για τα έτη 2007-2009 και 9% μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006). Επιπρόσθετα από τον τόκο, επιβάλλονται και πρόστιμα ανάλογα με τις περιστάσεις.