Φορολογικο ΗΜερολογιο 2013

Καταχωρήθηκε στις Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2013

Φορολογικό ημερολόγιο 2013

Τέλος κάθε μήνα

– Πληρωμή φόρου που αποκόπτεται από μισθούς υπαλλήλων (PAYE) του προηγούμενου μήνα.
– Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς που παρακρατήθηκε πάνω σε πληρωμές μερισμάτων, τόκων και ενοικίων (εκεί όπου ο ενοικιαστής είναι εταιρεία, συνεταιρισμός, το κράτος ή αρχή τοπικής διοίκησης) προς φορολογικούς κατοίκους Κύπρου που έγιναν τον προηγούμενο μήνα.
– Πληρωμή φόρου που παρακρατήθηκε από πληρωμές σε μη φορολογικούς κάτοικους Κύπρου του προηγούμενου μήνα.

31 Ιανουαρίου

– Υποβολή δήλωσης λογιζόμενης διανομής μερίσματος (Ε.Πρ.623) για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2010.

31 Μαρτίου

– Ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 (Ε.Πρ.4).
– Yποβολή δήλωσης εισοδήματος 2011 για φυσικά πρόσωπα τα οποία ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (2).

30 Απριλίου

– Πληρωμή πρώτης δόσης φόρoυ ασφαλίστρωv ασφαλιστικώv εταιρειώv Kλάδoυ ζωής για το 2013.

30 Ιουνίου

– Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς για το πρώτο εξάμηvo του 2013 επί ενοικίων, μερισμάτων και τόκων εξωτερικού.

31 Ιουλίου

– Ηλεκτρονική υποβολή από εργοδότες του συνολικού μισθολογίου 2012 (Ε.Πρ.7).
– Υποβολή δήλωσης και πληρωμή πρώτης δόσης προσωρινού φόρου εισοδήματος του 2013.
– Yπoβoλή προσωπικής φορολογικής δήλωσης 2012 φυσικού προσώπου όπου το μεικτό εισόδημα δεν περιλαμβάνει εισοδήματα από επιχείρηση, ενοίκια, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα εκμετάλλευσης ή αντιπαροχή για πώληση εμπορικής
εύνοιας.

1 Αυγούστου

– Πληρωμή τελικού εταιρικού φόρου για το 2012 με τη μέθoδo της αυτoφoρoλoγίας.
– Πληρωμή φόρου εισοδήματος για το 2012 με την μέθοδο της αυτοφορολογίας για άτομα που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (2).

31 Αυγούστου

– Πληρωμή δεύτερης δόσης φόρoυ ασφαλίστρωv ασφαλιστικώv εταιρειώv Kλάδoυ ζωής για το 2013.

30 Σεπτεμβρίου

– Yπoβoλή προσωπικής φορολογικής δήλωσης 2012 φυσικού προσώπου όπου δεν ετοιμάζονται ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις τα εισοδήματα των οποίων περιλαμβάνουν εισοδήματα από επιχείρηση, ενοίκια, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα εκμετάλλευσης ή αντιπαροχή για πώληση εμπορικής εύνοιας (1)(2), καθώς και πληρωμή του φόρου με τη μέθοδο της αυτοφορολογίας.
– Πληρωμή Φόρoυ Aκίvητης Iδιoκτησίας για το 2013.

31 Δεκεμβρίου

– Πληρωμή δεύτερης και τελευταίας δόσης πρoσωριvoύ φόρoυ εισoδήματoς τoυ 2013.
– Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς για το δεύτερο εξάμηνο του 2013 επί ενοικίων, μερισμάτων και τόκων εξωτερικού.
– Πληρωμή τρίτης και τελευταίας δόσης φόρου ασφαλίστρων ασφαλιστικών εταιριών κλάδου ζωής για το 2013

Τόκος και Επιβαρύνσεις

Το επίσημο επιτόκιο όπως καθορίστηκε από τον Υπουργό Οικονομικών είναι 4,75% ετησίως για όλα τα οφειλόμενα ποσά μετά την 1 Ιανουαρίου 2013 (5% για τα έτη 2011 και 2012, 5,35% για το έτος 2010, 8% για τα έτη 2007-2009 και 9% μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006). Επιπρόσθετα από τον τόκο, επιβάλλονται και πρόστιμα ανάλογα με τις περιστάσεις.