Αποστολη, ΟραΜα & ΑξιεΣ

Αποστολή:
Η αποστολή μας είναι η τοπική και διεθνής αναγνώριση της προσφορά των υπηρεσιών μας με τον πιό αποδοτικό, αποτελεσματικό και εποικοδομητικό τρόπο υπέρ των συμφερόντων των υπαλλήλων και πελατών μας.

Όραμα:
Το όραμα που έχουμε είναι η συνεχής ανάπτυξη και ανοδική πορεία, συντελεστής του οποίου είναι η προσφορά των υπηρεσιών μας προσαρμοσμένες σε ατομικό και επαγγελματικό επίπεδο και η επίδειξη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Αξίες:
Η ποιότητα των υπηρεσιών μας – στόχος και σκοπός μας.
Υπόσχεση για δέσμευση και επαγγελματισμό.
Αναγνώριση της ευθύνης που έχουμε προς όλα μας τα μέλη.