ΥπηρεσιεΣ Ελεγχου

Οι υπηρεσίες ελέγχου περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες εφαρμογής κανονισμών και νόμων και την ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων με βάση τα διεθνή λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους επενδυτές μας ξεκάθαρη και ανεξάρτητη εικόνα για τα διάφορα οικονομικά και άλλα ζητήματα της εταιρείας τους, συγκρίνοντας την αξία των υπηρεσιών που προσφέρουμε με τις προσδοκίες των πελατών μας.

Είμαστε επίσης σε θέση να προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας για διάφορα άλλα θέματα, όπως τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και ρυθμίσεων.

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων, έχει πάντα στόχο να είναι αποτελεσματικός, αποδοτικός και επικοδομητικος και ετοιμάζεται πάντοτε σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (κατευθυντήριες γραμμές).

Νομοθετικές απαιτήσεις Κύπρου:
Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κύπρου, κάθε εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο είναι υποχρεωμένη να υποβάλει ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις στο τμήμα Εσωτερικών Προσόδων κάθε χρόνο. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής και τα προστίματα μπορείτε να βρείτε στην ιστιοσελίδα του κράτους www.mof.gov.cy

Οι ελεγκτικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: