ΥπηρεσιεΣ Φ.Π.Α.

Οι προσπάθειες της Ευρωπαικής Ένωσης για τnν ευθυγράμμιση των κανονισμών του Φ.Π.Α. μεταξύ των κρατών μελών της, έχουν οδηγήσει σε συχνές τροποποιήσεις στους κανονισμούς του Φ.Π.Α. της Ε.Ε. και της Κύπρου. Με την κατάλληλη συμβουλή από έναν εμπειρογνώμονα σε θέματα Φ.Π.Α. μπορεί κάποιος να αποφύγη κυρώσεις για καθυστερημένη υποβολή ή ανακριβή επεξεργασία των συναλλαγών του και παράλληλα να γνωρίζει τις προθεσμίες, τα τέλη, και την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) είναι ένας έμμεσος φόρος που επιβάλλεται στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών στην Κύπρο καθώς και στην απόκτηση αγαθών από την Ευρωπαική Ένωση, και στην εισαγωγή εμπορευμάτων στην Κύπρο.

Οι επιχειρήσης που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικό εμπόριο, δηλαδή αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών καθώς και η παροχή υπηρεσιών από / προς κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να συμπληρώνουν τα έντυπα Intrastat – Αφίξεις και Αποστολές Αγαθών, καταχώρηση στη δήλωση Φ.Π.Α. και έντυπο VIES – Ανακεφαλαιοτικός Πίνακας Ενδοικοινοτικών Παροχών Υπηρεσιών.

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική αν ο υποκείμενος κύκλος εργασιών ή η αξία των φορολογητέων συναλλαγών για τους 12 μήνες που έληξαν υπερβαίνει τις €15.600 ή έαν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι η αξία των φορολογητέων παραδόσεων στις επόμενες 30 ημέρες από εκείνο το χρονικό σημείο θα υπερβεί τις €15.600.

Η εθελοντική εγγραφη στο Φ.Π.Α. είναι συμφέρουσα όταν ένα πρόσωπο επιθυμεί να ανακτύσει το φόρο επι των εισροών για τις αγορές του.

Οι υπηρεσίες για το Φ.Π.Α. περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: